Ordin 1186/2006 al M.F.P.-

Ordin nr. 1186 din 11-07-2006
deschiderea procedurii de reorganizare judiciara si faliment de catre organele fiscale competente si propunerile de numire a lichidatorilor
Publicatie: Monitorul Oficial nr. 632 din 21-07-2006
Emitent: Ministerul Finantelor

In temeiul art. 11 alin. (5) din H.G. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere dispozitiile Legii 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii 85/2006 privind procedura insolventei,

Ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1.
In vederea deschiderii procedurii de faliment, organele fiscale competente vor respecta termenele si conditiile reglementate de O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

Art. 2.
Organele fiscale formuleaza cereri de deschidere a procedurii insolventei pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat administrat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si in conditiile in care nu s-a realizat recuperarea acestor datorii prin aplicarea tuturor modalitatilor de executare silita prevazute de lege.

Art. 3.
Inainte de formularea cererii de deschidere a procedurii insolventei, organele fiscale vor parcurge urmatoarele etape in vederea recuperarii creantelor fiscale restante:
A. aplicarea modalitatilor de executare silita, prin aplicarea succesiva sau concomitenta a urmatoarelor modalitati de recuperare a obligatiilor fiscale restante prevazute de O.G. 92/2003:
a) executarea silita prin poprire asupra oricarei sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau le vor detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente;
b) aplicarea de sechestre asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului si valorificarea acestora prin modalitatile prevazute de O.G. 92/2003;
B. constatarea starii de insolvabilitate, in conditiile stabilite prin Codul de procedura fiscala;
C. angajarea raspunderii solidare, in conditiile stabilite de art. 27 si 28 din O.G. 92/2003, republicata, si de instructiunile date in aplicarea acestor prevederi legale.

Art. 4.
In conditiile in care nu s-a reusit recuperarea creantelor fiscale restante in totalitate sau s-a realizat doar o recuperare partiala, organele fiscale vor formula cereri de deschidere a procedurii insolventei, daca sunt indeplinite cumulativ conditiile specifice prevazute de Legea 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de Legea 85/2006.

Art. 5.
In vederea recuperarii creantelor fiscale de la debitorii care se afla in stare de insolventa, organele fiscale se vor inscrie la tabelul creditorilor cu creantele existente in evidenta fiscala pe platitor, fara a fi necesara efectuarea unei noi inspectii fiscale.

Art. 6.
(1) Pana la intrarea in vigoare a Legii 85/2006 privind procedura insolventei, potrivit art. 118 alin. (4) din O.G. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obligatiile fiscale neplatite la termen, atat inainte, cat si dupa deschiderea procedurii de reorganizare judiciara, se datoreaza majorari de intarziere pana la data deschiderii procedurii de faliment. Pentru obligatiile fiscale nascute dupa data deschiderii procedurii de faliment si neplatite la termen nu se datoreaza majorari de intarziere.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a Legii 85/2006 se aplica prevederile art. 41 din acest act normativ referitoare la calculul obligatiilor accesorii.

Art. 7.
(1) Organele fiscale nu vor accepta ca in cadrul procedurii insolventei onorariul lunar al administratorului sau al lichidatorului sa fie mai mare de 2.000 lei pe luna.
(2) Organele fiscale nu vor accepta ca in cadrul procedurii insolventei onorariul de succes al administratorului sau al lichidatorului sa fie mai mare de 7% din valoarea bunurilor valorificate. Onorariul de succes poate fi acordat numai in situatia in care creanta fiscala este acoperita in integralitate.

Art. 8.
(1) Organele fiscale care au calitatea de creditori fiscali in dosarele care au ca obiect procedura insolventei vor propune judecatorului-sindic si vor vota desemnarea de administratori sau de lichidatori din Lista practicienilor agreati.
(2) Organele fiscale care au calitatea de creditori fiscali in dosarele care au ca obiect procedura insolventei pentru contribuabilii care au creante fiscale mai mari de 3.000.000 lei vor propune judecatorului-sindic desemnarea administratorului sau a lichidatorului selectat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Lista practicienilor agreati.
(3) In situatia in care propunerile de desemnare a administratorului sau a lichidatorului se formuleaza de catre un alt creditor sau de debitor, in dosare care au ca obiect insolventa unor contribuabili care au creante fiscale mai mari de 3.000.000 lei, organele fiscale care au calitatea de creditori fiscali pot fi de acord numai cu desemnarea administratorului sau a lichidatorului selectat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Lista practicienilor agreati.

Art. 9.
(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala va elabora o lista a practicienilor in insolventa agreati, pe zone geografice, dupa cum urmeaza:
a) zona I, care cuprinde judetele Alba, Sibiu si Hunedoara;
b) zona II, care cuprinde judetele Arges si Valcea;
c) zona III, care cuprinde judetele Bacau si Neamt;
d) zona IV, care cuprinde judetele Bihor si Satu Mare;
e) zona V, care cuprinde judetele Suceava si Botosani;
f) zona VI, care cuprinde judetele Brasov si Covasna;
g) zona VII, care cuprinde municipiul Bucuresti, judetele Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov si Teleorman;
h) zona VIII, care cuprinde judetele Cluj, Bistrita- Nasaud, Maramures si Salaj;
i) zona IX, care cuprinde judetele Constanta si Tulcea;
j) zona X, care cuprinde judetele Dolj, Gorj, Mehedinti si Olt;
k) zona XI, care cuprinde judetele Galati, Braila si Vrancea;
l) zona XII, care cuprinde judetele Iasi si Vaslui;
m) zona XIII, care cuprinde judetele Mures si Harghita;
n) zona XIV, care cuprinde judetele Prahova, Buzau si Dambovita;
o) zona XV, care cuprinde judetele Timis, Arad si Caras-Severin.
(2) Lista practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala va fi alcatuita de Agentia Nationala de Administrare Fiscala pe baza urmatoarelor criterii:
a) dovada calitatii de practician in insolventa compatibil;
b) polita de asigurare de raspundere profesionala, in vigoare;
c) dovada, eliberata de Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare, care sa ateste faptul ca ofertantul sau reprezentantii sai nu au fost supusi niciunei sanctiuni profesionale sau disciplinare in ultimii 3 ani anteriori declansarii procedurii de selectie;
d) numarul de societati reorganizate sau lichidate din portofoliul ofertantului;
e) declaratia pe propria raspundere in ceea ce priveste numarul de personal calificat afectat procedurii, inclusiv practicieni in insolventa compatibili;
f) asigurarea de catre practicianul in insolventa a accesului la informatiile din dosarul cauzei, cum ar fi: rapoartele de activitate, tabelul creditorilor, planurile de distributie etc.;
g) experienta in colaborarea cu organele fiscale;
h) declaratie pe propria raspundere privind gradul de acoperire a masei credale, la modul general, pentru toate cazurile din portofoliu;
i) declaratie pe propria raspundere privind gradul de acoperire a creantelor fiscale cuprinse in masa credala, la modul general, pentru toate cazurile din portofoliu.
(3) Lista practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala va fi alcatuita pe baza unei selectii organizate de o comisie coordonata de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care va fi constituita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) Pentru contribuabilii care au creante fiscale mai mari de 3.000.000 lei, comisia prevazuta la alin. (3) va efectua o selectie pentru desemnarea practicianului care va fi propus de organul fiscal, pe baza de cerere de oferta adresata practicienilor inscrisi in Lista practicienilor agreati, avand in vedere urmatoarele criterii:
a) onorariul lunar solicitat de practician;
b) onorariul solicitat de practician in situatia in care se acopera intreaga creanta fiscala;
c) durata de timp in care apreciaza ca vor fi stinse creantele fiscale;
d) numarul de persoane care va fi alocat pentru realizarea activitatilor legate de procedura insolventei la respectiva societate.
(5) Punctajele pentru criteriile prevazute la alin. (2) si (4) si documentatia ce trebuie sa fie depusa de practicieni pentru cele doua selectii vor fi aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(6) Pentru contribuabilii care au creante fiscale mai mici de 3.000.000 lei, o comisie constituita la nivelul organului fiscal va efectua o selectie pentru desemnarea practicianului care va fi propus de organul fiscal, pe baza de cerere de oferta adresata practicienilor inscrisi in Lista practicienilor agreati, pe baza unor criterii stabilite la nivelul organului fiscal, prin decizie a directorului executiv.

Art. 10.
In termen de 30 de zile de la semnarea prezentului ordin, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va demara activitatile in vederea salectarii Listei practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin publicarea unui anunt in doua cotidiene de raspandire nationala.

Art. 11.
Lista practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se actualizeaza semestrial, se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si va fi transmisa organelor fiscale.

Art. 12.
Organele fiscale care au calitatea de creditori fiscali in dosarele care au ca obiect procedura lichidarii reglementata de Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, vor propune judecatorului delegat de pe langa oficiul registrului comertului desemnarea de administratori sau de lichidatori din Lista practicienilor agreati.

Art. 13.
(1) Incepand cu data prezentului ordin organele fiscale isi vor crea o baza de date referitoare la contribuabilii aflati in insolventa, reorganizare judiciara, faliment sau lichidare, care va cuprinde urmatoarele informatii:
a) data la care s-a deschis procedura;
b) administratorul sau lichidatorul desemnat in dosar;
c) istoricul dosarului, de la data deschiderii procedurii.
(2) Organele fiscale vor raporta trimestrial Agentiei Nationale de Aministrare Fiscala situatii privind contribuabilii aflati in stare de insolventa sau de lichidare, dupa caz.

Art. 14.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    

Toate drepturile rezervate ® 2024 www.comcaslj2000.ro - by solcreation