Ordin 697/2006 al A.N.A.F. - Selectie lichidatori agreati

Ordin nr. 697 din 29-08-2006
procedura de selectie a Listei practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - A. N. A. F.

Publicatie: Monitorul Oficial nr. 751 din 04-09-2006
Emitent: Agentia de Administrare Fiscala


In temeiul art. 33 alin. (3) din H.G. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 9 alin. (5) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.186/2006 privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciara si faliment de catre organele fiscale competente si propunerile de numire a lichidatorilor,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1.
(1) Se aproba textul anuntului prevazut la art. 10 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.186/2006 privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciara si faliment de catre organele fiscale competente si propunerile de numire a lichidatorilor, prevazut in anexa nr. 1.
(2) Comisia pentru selectia Listei practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala va stabili data pana la care se pot depune ofertele si data la care vor avea loc selectiile.

Art. 2.
(1) Pentru participarea la selectia Listei practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, ofertantii trebuie sa depuna urmatoarele documente, in termenul indicat in anuntul prevazut la art. 10 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.186/2006:
a) o adresa prin care isi manifesta interesul de a participa la selectia in vederea alcatuirii Listei practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu precizarea zonei/zonelor pentru care isi depune oferta; va fi completata scrisoarea de intentie cuprinsa in anexa nr. 2;
b) un act justificativ din care sa rezulte calitatea de practician in reorganizare si lichidare a ofertantului si a tuturor persoanelor care isi desfasoara activitatea in cadrul ofertantului si faptul ca nu sunt suspendate sau incompatibile;
c) certificatul de atestare fiscala pentru ofertant;
d) o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca ofertantul este practician in insolventa compatibil;
e) o copie certificata de pe polita de asigurare de raspundere profesionala a ofertantului, in vigoare;
f) o dovada eliberata de Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare, care sa ateste faptul ca ofertantul sau reprezentantii sai nu au fost supusi niciunei sanctiuni profesionale sau disciplinare in ultimii 3 ani anteriori declansarii procedurii de selectie;
g) situatia societatilor reorganizate sau lichidate din portofoliul ofertantului, cu mentionarea gradului de acoperire a masei credale si a gradului de acoperire a creantelor fiscale cuprinse in masa credala, intocmita potrivit anexei nr. 3, situatie la care sunt anexate hotararile judecatoresti prin care a fost numit in aceasta calitate, pentru fiecare societate in parte;
h) o declaratie pe propria raspundere in ceea ce priveste numarul de personal calificat afectat procedurii, inclusiv practicieni in insolventa compatibili: la aceasta declaratie va fi atasata cate o prezentare a fiecarei persoane si dovada ca are incheiat un contract de munca, de colaborare sau ca exista un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoana in parte;
i) o declaratie privind modalitatea prin care ofertantul va asigura accesul organului fiscal la informatiile din dosarul cauzei, cum ar fi: rapoartele de activitate, tabelul creditorilor, planurile de distributie etc.; prin modalitate se vor mentiona atat daca accesul se face prin internet sau prin posta, cat si termenul in care vor fi furnizate informatiile.
(2) Documentatia va fi depusa in original, toate paginile fiind numerotate, initializate si stampilate.

Art. 3.
Oferta va fi descalificata in situatia in care in documentatie nu sunt prezentate:
a) adresa prin care isi manifesta interesul de a participa la selectia in vederea alcatuirii Listei practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu precizarea zonei/zonelor pentru care isi depune oferta;
b) actul justificativ din care sa rezulte calitatea de practician in reorganizare si lichidare a ofertantului si a tuturor persoanelor care isi desfasoara activitatea in cadrul ofertantului, si nu faptul ca nu sunt suspendate sau incompatibile, ori
c) certificatul de atestare fiscala pentru ofertant, din care sa rezulte ca nu are datorii catre bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin intermediul organelor fiscale;
d) dovada calitatii de practician in insolventa compatibil;
e) polita de asigurare de raspundere profesionala, in vigoare;
f) dovada eliberata de Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare, care sa ateste faptul ca ofertantul sau reprezentantii sai nu au fost supusi niciunei sanctiuni profesionale sau disciplinare in ultimii 3 ani anteriori declansarii procedurii de selectie.

Art. 4.
(1) Comisia pentru selectia Listei practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala se va intruni si va deschide ofertele in prezenta ofertantilor, la data prevazuta in anunt, descalificand ofertele care se afla in situatia prevazuta la art. 3.
(2) Ulterior, Comisia pentru selectia Listei practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala va analiza fiecare oferta in parte si o va puncta, in functie de criteriile si punctajele stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(3) Rezultatul selectiei va fi comunicat fiecarui practician care a depus documentatia, pentru zona/zonele pentru care a depus documentatia, in termen de 5 zile de la data definitivarii selectiei.
(4) Lista practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala va fi publicata pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si va fi comunicata organelor fiscale.
(5) In situatia in care dupa definitivarea Listei practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala practicianul nu isi respecta obligatiile asumate prin oferta depusa, oferta va fi reanalizata. In acest caz, Comisia pentru selectia Listei practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala va repuncta oferta si va decide asupra pastrarii sau nu a acestuia pe Lista practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, comunicandu-i practicianului acest fapt.

Art. 5.
(1) Ori de cate ori se pune problema propunerii sau a agrearii numirii unui administrator judiciar sau a unui lichidator de catre organe fiscale, in cazul in care debitorul are o obligatie fiscala mai mare de 3.000.000 lei, comisia din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la solicitarea scrisa a organului fiscal care are calitatea de creditor fiscal, va efectua o selectie pentru desemnarea practicianului care va fi propus de organul fiscal, pe baza de cerere de oferta adresata practicienilor inscrisi in Lista practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala pentru zona respectiva. Cererea de oferta va fi formulata de Directia juridica din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pe baza documentelor furnizate de organul fiscal.
(2) Formularul de oferta va contine oferta care cuprinde onorariul lunar si oferta care cuprinde onorariul de succes, potrivit anexei nr. 4, si va fi insotit de urmatoarele documente:
a) o declaratie pe propria raspundere privind durata de timp in care apreciaza ca vor fi stinse creantele fiscale, in tot sau in parte, ca urmare a procedurii insolventei;
b) o declaratie pe propria raspundere privind numarul de persoane specializate care va fi alocat pentru realizarea activitatilor legate de procedura insolventei la respectiva societate; la aceasta declaratie va fi atasata cate o prezentare a fiecarei persoane si dovada ca are incheiat un contract de munca, de colaborare sau ca exista un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoana;
c) strategia de reorganizare si/sau lichidare, cu program in timp.
(3) Documentatia va fi depusa in original, toate paginile fiind numerotate, initializate si stampilate.

Art. 6.
(1) Comisia pentru selectia Listei practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice Agentia Nationala de Administrare Fiscala se va intruni si va puncta ofertele, declarand castigatoare oferta care obtine cel mai mare punctaj.
(2) In cazul in care exista 2 ofertanti cu acelasi punctaj, va fi desemnat ofertantul care are gradul de acoperire a creantelor fiscale cuprinse in masa credala, la modul general, pentru toate cazurile din portofoliu, cel mai mare.
(3) In situatia in care nu se depune nicio oferta de catre niciun practician, organul fiscal va nominaliza practicianul care se afla in prima pozitie a listei, pentru zona respectiva.

Art. 7.
(1) Procedura generala se repeta trimestrial sau semestrial, dupa caz.
(2) Directia economica si administrativa din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va publica anunturile pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si in doua cotidiene de circulatie nationala.

Art. 8.
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 9.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 

ANEXA 1

 

ANUNTAgentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza procedura de selectie in vederea stabilirii Listei practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala in data de ... . Practicienii in insolventa interesati de participarea la aceasta selectie pot depune, pana cel tarziu in data de ..., ora ..., dosarele de participare la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Directia juridica, in plic sigilat, pe care vor fi inscrise urmatoarele: "Documentatie pentru selectia Listei practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala". Documentatia de participare la procedura de selectie se gaseste pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si la Directia juridica din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, telefon/fax 021/319.96.80.
 

ANEXA 2


Ofertantul ... (denumirea/numele)
Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr. .../...

SCRISOARE DE INTENTIECatre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti
I. Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.186/2006 privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciara si faliment de catre organele fiscale competente si propunerile de numire a lichidatorilor, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ... (denumirea ofertantului), depunem documentatia in vederea selectiei Listei practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru zona/zonele: ... . II. Anexam la prezenta scrisoare urmatoarele documente:
1. un act justificativ din care sa rezulte calitatea de practician in reorganizare si lichidare a ofertantului si a tuturor persoanelor care isi desfasoara activitatea in cadrul ofertantului si faptul ca nu sunt suspendate sau incompatibile;
2. certificatul de atestare fiscala;
3. o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca ofertantul este practician in insolventa compatibil;
4. o copie certificata de pe polita de asigurare de raspundere profesionala, in vigoare;
5. o dovada, eliberata de Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare, care sa ateste faptul ca ofertantul sau reprezentantii sai nu au fost supusi niciunei sanctiuni profesionale sau disciplinare in ultimii 3 ani anteriori declansarii procedurii de selectie;
6. situatia societatilor reorganizate sau lichidate din portofoliul ofertantului, cu mentionarea gradului de acoperire a masei credale, a gradului de acoperire a creantelor fiscale cuprinse in masa credala si valoarea sumelor aduse la masa credala ca urmare a anularii actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; la aceasta situatie se anexeaza hotararile judecatoresti prin care a fost numit in aceasta calitate, pentru fiecare societate;
7. o declaratie pe propria raspundere in ceea ce priveste numarul de personal calificat afectat procedurii, inclusiv practicieni in insolventa compatibili; la aceasta declaratie va fi atasata cate o prezentare a fiecarei persoane si dovada ca are incheiat un contract de munca, de colaborare sau ca exista un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoana;
8. o declaratie privind modalitatea prin care ofertantul va asigura accesul organului fiscal la informatiile din dosarul cauzei, cum ar fi: rapoartele de activitate, tabelul creditorilor, planurile de distributie etc.; prin modalitate se va mentiona atat daca accesul se face prin internet sau prin posta, cat si termenul in care vor fi furnizate informatiile.

Prezenta documentatie de prezentare a ofertei are ... pagini.

Data .../.../...

(semnatura) ..., in calitate de ..., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ... (denumirea/numele ofertantului)
 

ANEXA 3


Ofertantul ... (denumirea/numele)
Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr. .../...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA SOCIETATILOR
reorganizate sau lichidate din portofoliul ofertantului, cu mentionarea gradului de acoperire a masei credale, a gradului de acoperire a creantelor fiscale cuprinse in masa credala si valoarea sumelor aduse la masa credala ca urmare a anularii actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor*)- RON -

Nr. crt.

Denumirea societatii comerciale

Totalul creantelor inscrise in tabelul creditorilor

Valoarea sumelor recuperate

Totalul creantelor bugetare inscrise in tabelul creditorilor

Valoarea creantelor bugetare stinse

Valoarea sumelor aduse la masa credala ca urmare a anularii actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data .../.../...

... (semnatura) , in calitate de ..., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ... (denumirea/numele ofertantului)


*) Se va avea in vedere si experienta avuta de practicienii persoane fizice in cadrul altor societati comerciale in care au desfasurat activitati de reorganizare sau lichidare, cu conditia prezentarii unor inscrisuri din care sa rezulte ca a existat acea colaborare si ca s-au ocupat direct de acea reorganizare sau lichidare.
 

ANEXA 4


Ofertantul ... (denumirea/numele)
Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr. .../...

FORMULAR DE OFERTACatre,
Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti

I. Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.186/2006 privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciara si faliment de catre organele fiscale competente si propunerile de numire a lichidatorilor, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ... (denumirea ofertantului), ne manifestam interesul de a fi numiti in calitatea de administrator judiciar/lichidator in Dosarul nr. ..., aflat pe rolul Tribunalului ..., avand ca obiect insolventa debitorului ... .
II. Onorariul lunar pe care il solicitam, exclusiv TVA, este de ... lei.
III. Onorariul de succes pe care il solicitam este de:
a) ...% din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor, exclusiv TVA, in situatia in care creanta fiscala este acoperita in integralitate, intr-un termen de 12 luni de la data deschiderii procedurii;
b) ...% din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor, exclusiv TVA, in situatia in care creanta fiscala este acoperita intr-un procent mai mare de 80%, inclusiv, in termen de 18 luni de la deschiderea procedurii;
c) ...% din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor, exclusiv TVA, in situatia in care creanta fiscala este acoperita intr-un procent mai mare de 50%, inclusiv, in termen de 24 de luni de la deschiderea procedurii.
IV. Anexam la prezenta scrisoare urmatoarele documente:
a) o declaratie pe propria raspundere privind durata de timp in care se apreciaza ca vor fi stinse creantele fiscale, in tot sau in parte, ca urmare a procedurii insolventei;
b) o declaratie pe propria raspundere privind numarul de persoane specializate care va fi alocat pentru realizarea activitatilor legate de procedura insolventei la respectiva societate; la aceasta declaratie sunt atasate prezentari ale fiecarei persoane si dovada ca are incheiat un contract de munca, de colaborare sau ca exista un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoana in parte;
c) strategia de reorganizare si/sau lichidare, cu program in timp.

Prezenta documentatie de prezentare a ofertei are ... pagini.

Data .../.../...

(semnatura) ..., in calitate de ..., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ... (denumirea/numele ofertantului)

    

Toate drepturile rezervate ® 2024 www.comcaslj2000.ro - by solcreation